Ułatwienia

Oświadczenie w sprawie dostępności
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Bielsku – Białej www.zpsm.bielsko.pl
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W  Zespole Państwowych Szkół Muzycznych przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zpsm.bielsko.pl spełnia wymagania w 96,67 %.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3.brak mapy serwisu

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.11.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Lidia Miś mail: lTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: (033) 498 84 10 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek użyteczności publicznej – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zlokalizowany przy ul. Wyspiańskiego 5 a, wraz z parkingiem dla pracowników i gości (82 miejsca parkingowe) .

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest wyłącznie możliwy na parter budynku. Z parkingu są przystosowane podjazdy dla niepełnosprawnych na portiernię budynku B. Wjazd do budynku Sali koncertowej również przystosowany do wjazdu dla osób niepełnosprawnych. We foyer znajduje się łazienka z toaletą przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Z foyer osoby niepełnosprawne mogą przemieścić się bezpośrednio na widownię sali koncertowej.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
– dostosowanie sali koncertowej oraz widowni dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki bocznemu wejściu do budynku;

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie parkingu szkolnego nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych istnieją miejsca parkingowe, z których mogą skorzystać niepełnosprawni.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku;
– wejście z poziomu terenu;
– toalety dla osób z niepełnosprawnością wyłącznie przy sali koncertowej;
– dostosowanie sali koncertowej dla użytkowników z niepełnosprawnością;
– zapewniono możliwość wyjścia na scenę dzięki bocznemu wejściu z poziomu terenu;

Utrudnienia:
– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
– toalety i prysznice niedostosowane;
– brak możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych na kolejne piętra budynku (poza parterem);
– brak systemu przyzywowego w toaletach;
– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:
Poziom 0 (Parter):

– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku może działać, jako jedyna dostępna dla osób niepełnosprawnych
Strefa wejścia głównego
Główne wejście do budynku szkoły dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do budynku Sali koncertowej dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Część widowiskowa
sala koncertowa posiada stałą widownię na 340 osób oraz scenę z kieszenią i przestrzenią obsługi technicznej.

Poziomy powyżej parteru są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.