Ułatwienia

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki  w Bielsku-Białej  
Od 2013/2014 szkołę stanowi stanowi zespół szkół składający się z:
- Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I  stopnia
- Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia,
- Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
- Internatu ZPSM.
Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 460 uczniów, a jej struktura przedstawia się następująco:
 1.   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia: nauka na instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, trąbka, waltornia, puzon, klawesyn, harfa, fortepian, gitara, akordeon, perkusja, organy.
2. Szkoła Muzyczna I stopnia: 6 lat nauki (dział dziecięcy) i 4 lata nauki (dział młodzieżowy)
3.   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia: sześć lat nauki
- Specjalność: instrumentalistyka: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, klawesyn, harfa, akordeon, gitara, fortepian, organy.
- Specjalność: instrumentalistyka jazzowa,
- Specjalność: rytmika.
 
Szkoła oferuje uczniom oprócz indywidualnych zajęć z gry na instrumentach udział  w prowadzonych licznie zespołach orkiestrowych, chóralnych i kameralnych.
1.  W szkole działają między innymi:
ˇ orkiestra symfoniczna POSM II stopnia prowadzona przez Andrzeja Kucybałę,
ˇ chór POSM II stopnia prowadzony przez Zuannę Pradelę,
ˇ chór POSM I stopnia prowadzony przez Beatę Olmę,
ˇ orkiestra POSM I stopnia prowadzona przez Zuannę Pradelę,
ˇ chór i orkiestra PSM I stopnia prowadzone przez Zuannę Pradelę,
ˇ Big-band prowadzony przez Tomasza Janusza,
ˇ instrumentalne zespoły kameralne: kwartety smyczkowe, trio fletowe, zespół muzyki dawnej, kwartet puzonowy oraz inne zespoły o różnym składzie instrumentalnym.
2.  Grono pedagogiczne liczące ok. 100 nauczycieli pracuje w następujących sekcjach:
ˇ sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych kierowana przez Piotra Górę,
ˇ sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu kierowana  przez  Tomasza Gmyrka,
ˇ sekcja instrumentów klawiszowych kierowana przez Adama Podreza,
ˇ sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych kierowana przez Grażynę Krzanowską,
oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących kierowani przez wicedyrektora ds. kształcenia ogólnego Jadwigę Adamus.
3. Sprawy muzyczne koordynuje wicedyrektor ds. kształcenia muzycznego Ewa Więckowska, a całością zarządza dyrektor Barbara Cybulska-Konsek.
4. Na terenie szkoły działa Rada Szkoły, której przewodniczy Ewa Więckowska. Rada Szkoły ściśle współpracuje z dyrekcją, pomagając w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych. Obok Rady Szkoły prężnie działa również Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.
5. Bielska szkoła muzyczna oprócz działalności dydaktycznej pełni również rolę animatora życia kulturalnego. Korzystając z dobrodziejstwa jakim dysponuje - utalentowana młodzież, artyści pedagodzy - służy lokalnemu społeczeństwu jako kreator życia artystycznego.
6. Szkoła prowadzi szeroką działalność kulturotwórczą zarówno w środowisku lokalnym jak i poza nim. Do najważniejszych form  działalności należą:
ˇorganizacja ogólnopolskich konkursów: solfeżowego, fletowego i kontrabasowego,
ˇ współudział w organizowanych corocznie imprezach muzycznych takich jak:
     - Festiwal Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej,
     - Jesienny Festiwal Muzyczny "ALKAGRAN" w Czechowicach Dziedzicach.
7. Organizowanych jest szereg koncertów będących prezentacją szkolnych orkiestr, chórów, zespołów i solistów otwartych dla lokalnej publiczności. Regularnie odbywają się recitale, popisy i audycje muzyczne poszczególnych klas i sekcji.
8. Szkoła zaspakaja także coraz większe zapotrzebowanie na imprezy muzyczne służące umuzykalnianiu dzieci i młodzieży w bielskich szkołach i przedszkolach. I w tym zakresie prowadzi ożywioną działalność dydaktyczno-artystyczną. Ważną formą działalności szkoły jest organizacja okolicznościowych imprez dla różnych instytucji, firm oraz urzędów. Mają one zróżnicowany charakter i są przeznaczone dla różnych odbiorców. Niekiedy stanowią atrakcyjny muzyczny akcent np. podczas otwarcia wystawy w galerii lub BWA, niekiedy zaś tworzą niezapomniane chwile spędzone z muzyką np. koncert dla dzieci niepełnosprawnych czy też dla Towarzystwa Brata Alberta. Uczniowie, jako wykonawcy tych koncertów, bardzo cenią sobie w nich udział, ponieważ słyszą wiele słów uznania i doznają wdzięczności słuchaczy.
9. Wiele instytucji kulturalnych miasta również w pewien sposób związanych jest z bielską szkołą. Bielska Orkiestra Kameralna, Bielskie Towarzystwo Muzyczne oraz  Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych to w większości nasi absolwenci i nauczyciele.
10. W ostatnich latach szkoła szczególnie często uczestniczy w życiu społecznym miasta i regionu. Stanowi to ważny element jej promowania.
11. Chlubą szkoły jest orkiestra symfoniczna prowadzona przez poprzedniego dyrektora szkoły Andrzeja Kucybałę, który od 1982 roku rozpoczął systematyczna pracę nad podnoszeniem jej poziomu artystycznego. Wzrosła ilość koncertów, a programy stają się coraz ambitniejsze. Nawiązując zagraniczne kontakty z innymi szkołami, młodzież nasza miała możliwość koncertowania w takich krajach jak Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Anglia, Francja i Włochy. Zagraniczni goście w ramach rewizyt koncertowali dla bielskiej publiczności, a wzajemne kontakty umożliwiały nawiązanie nowych znajomości i trwałych przyjaźni. Korzystając z tych możliwości zapraszamy do współpracy dyrygentów z innych krajów a koncerty prowadzone przez Pära Petersona ze Szwecji, Roberta H. Clarka z Anglii czy też Nicolausa Indlekofera z Niemiec zawsze spotykały się wręcz z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. W 2016 roku orkiestra została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Bielska - Białej Dyplomem Honorowym "IKAR 2016".
12. W uznaniu osiągnięć w upowszechnieniu kultury Bielska Szkoła Muzyczna została odznaczona w 1988 roku Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, a w  roku 2000 wyróżniona przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej nagrodą "IKAR 2000" za wyjątkowe propagowanie kultury muzycznej.